Contact

Polchar Sp. z o.o.
72-010 Police, ul. Ku??nicka 1

tel:  + 48 91 317 18 45  
fax: + 48 91 317 48 56
e-mail: office@polchar.pl

S?d Rejonowy w Szczecinie
XIII Wydzia?? Gospodarczy
Krajowego Rejestru S?dowego
KRS numer 0000143459
NIP: 8510007123, REGON: 271515547
Kapita?? zak??adowy i wp??acony: 8 538 478,09 z??

Podejmuj?c z nami kontakt telefoniczny lub e-mailowy wyra??acie Pa??stwo
dobrowoln? zgod? na przetwarzanie podanych nam danych osobowych,
wed??ug zasad okre??lonych w POLITYCE PRYWATNO?CI.
Mo??ecie Pa??stwo w dowolnym momencie wycofa? zgod? - wycofanie zgody
nie wp??ywa na zgodno??? z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

     


    Message *

    #