Company

EU project(s)

 

                     

           

                                   

 

 

 

 

Polchar Sp. z o.o.

informs about the project: "Implementation of innovative process of screening coal materials for high-tech silicon technologies through development of the installation and research - laboratory unit in Polchar Sp. z o.o. production facilities".

Project co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Programme Innovative Economy, Priority 4 Investments in innovative undertakings, Measure 4.3. Technological Credit.

Value of the project: 1 997 412 PLN

Share of EU funds:      998 706 PLN

Realisation period: 07.12.2011-31.12.2013


Grants for innovations

More information regarding the project provides Mr. Przemys?aw Knigawka,
e-mail address: pknigawka@polchar.pl

Useful sites:

www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.bgk.com.pl


 


     

Polchar Sp. z o.o.


Informuje, ??e realizuje projekt pt. „Wdro??enie strategii ekspansji zagranicznej Spó??ki Polchar na rynki Irlandii, Anglii oraz W??och obejmuj?cej badania potencja??u tych rynków, opracowanie strategii marketingowej oraz nawi?zanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami”, który wspierany jest w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 - DZIA?ANIA 1.15 - WSPARCIE KOOPERACJI PRZEDSI?BIORSTW. Celem projektu jest nawi?zanie kontaktów handlowych na ww. rynkach. Warto??? wydatków w ramach projektu opiewa na kwot? 228 780,00 PLN, z czego 140 250,00 PLN stanowi dofinansowanie.